Real IT Professional

Real IT Professional – әр-түрлі деңгейдегі және маманданудағы ақпараттық жүйелерді кәсіби басқару саласында даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру бағдарламалары.
1 жылдың ішінде тыңдаушылар шағын бастаушы компанияның да, ірі заманауи кәсіпорынның да қазіргі таңдағы IT-мамандары мен жетілдірушілеріне күнделікті жұмыс барысында қажет болатын білім мен тәжірибелік машықтарға қол жеткізеді. Бағдарламалар IT-жүйелерін іске асырудың көпжылдық тәжірибесінен өткен тәжірибешіл-сарапшылардың ұсыныстарына сәйкес жетілдірілген және жұмыс берушілер мен кәсіби қоғамдастықтардың біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
ВЕБ-ҚОСЫМШАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ
Javа тілінде веб-қосымшаларды
жетілдіру
Ruby-де веб-қосымшаларды
жетілдіру
HTML5+CSS3+JavaScript-те веб-
қосымшаларды жетілдіру
Python тілінде веб-қосымшаларды
жетілдіру
PHР-да веб-қосымшаларды
жетілдіру
Drupal-да веб-жетілдіру
Joomlа-да веб-жетілдіру    
 
ҚОСЫМШАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ
МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ
Javа тілінде бизнес-қосымшаларды жетілдіру Android платформасына арналған мобильді
қосымшаларды жетілдіру
Python тілінде веб-қосымшаларды жетілдіру iOS платформасына арналған мобильді қосымшаларды
жетілдіру
Жүйелік программалық қамтамасыз етуді жетілдіру  
 
ӘКІМШІЛЕУ
Microsoft SQL Server деректер
базасын әкімшілеу
Желілік әкімшілеу EMС платформасында
ақпаратты және
деректерді сақтауды басқару
Hyper-V платформасында
виртуалдық инфрақұрылымдарды құру
CCNA Exploration желілік
әкімшілеу
 
VMware vSphere 5.0
платформасында виртуалдық
инфрақұрылымдарды құру
CCNA Discovery желілік
әкімшілеу
 
 
ЖҮЙЕЛІК ӘКІМШІЛЕУ
MS Windows жүйелік әкімшілеу
Шағын кеңсені жүйелік әкімшілеу

Бағдарламаның мақсаты

Тыңдаушыларға бүгінгі таңда серпінді дамып отырған және ең қажет етілген IT-салаларындағы шоғырландырылған және жүйелі білім мен тәжірибелік машықтарға 1 жылдың ішінде қол жеткізу мүмкіндігін ұсыну, сондай-ақ өз құзыретінің ауқымын әрі қарай жетілдіруге және кеңейтуге арналған сенімді негізді қамтамасыз ету.

MTI-де оқудың арқасында шешілетін аса маңызды міндеттердің бірі — серпінді дамып отырған IT-саласындағы білімнің тым жылдам ескіруінің себебінен еңбек нарығындағы нақты талаптарға көптеген заманауи оқу орындарын тәмамдаған түлектердің біліктілігінің сәйкес келмеуін жою болып табылады. Нарықтың көшбасшылары болып табылатын әріптес ұйымдар мен тәжірибешіл-мамандарды оқу үдерісін іске асыруға тарту – біздің тыңдаушыларымызға «озық» саладағы сарапшылардан білім алуға мүмкіндік береді, сондай-ақ дипломдық бітірушілік жоба нысанында – тыңдаушылар жұмыс істейтін немесе олардың келешекте жұмыс істегісі келетін ұйымдарының IT-жүйелері мен программалық кешендерін жетілдіру жөніндегі ықпалды ұсыныстарды тыңғылықтауға мүмкіндік береді.

Оқу тәртіптемелерімен танысып шығыңыз >>

MTI-де оқудың арқасында шешілетін аса маңызды міндеттердің бірі — еңбек нарығының нақты талаптарына сәйкес келетін біліктілікке сенімді түрде қол жеткізу болып табылады. Оқу барысында тәжірибешіл-мамандар мен әріптес ұйымдарды тарту – дипломдық бітірушілік жоба нысанында IT-жүйелері мен программалық кешендерді жетілдіру жөніндегі ықпалды ұсыныстарды тыңғылықтауға мүмкіндік береді.

Режимы обучения

Группа выходного дня

Обучение данной группы организуется по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед и два кофе-брейка.

В обучении частично применяются технологии дистанционного обучения, то есть некоторые дисциплины (такие как, к примеру, курсы по выбору) проводятся в режиме электронных семинаров на форуме дистанционной системы обучения и оn-line лекций (вебинаров). Это позволяет привлекать к процессу обучения специалистов-практиков, чье время крайне дефицитно.

Очные занятия проводятся в оборудованной современной техникой аудитории, отвечающей всем требованиям для эффективного обучения. На практических занятиях преподаватель наглядно продемонстрирует выполнение необходимых работ/процедур, а также в индивидуальном порядке поможет справиться со всеми возникающими сложностями.

Дистанционная группа

Обучение данной группы проводится с использованием передовых технологий дистанционного обучения, новейших интерактивных и мультимедийных решений.

On-line лекции (вебинары) позволяют слушателю поддерживать контакт с преподавателем в режиме реального времени, задавать возникающие вопросы по ходу лекции, транслировать действия, выполняемые преподавателем и слушателями на рабочем столе компьютера. Обучающиеся могут в любое время посмотреть записи наиболее удачно записанных вебинаров.

E-learning (электронные семинары) позволяют обучающимся глубже изучить практические вопросы изучаемой дисциплины. Преподаватель предлагает и оценивает решение ситуационных задач, кейсов, качество написания программ, проведение настроек систем, а также стимулирует обсуждение результатов и актуальных для слушателей вопросов на форуме в дистанционной системе обучения.

On-line тестирование поможет самостоятельно оценить уровень усвоения изученного материала, а также выявить вопросы для более тщательного изучения и обсуждения с преподавателем. По каждой дисциплине предусмотрено итоговое тестирование.

Поступить

 

Microsoft

Компания Microsoft, основанная в 1975 году, является мировым лидером в производстве программного обеспечения и предоставлении услуг для персональных компьютеров и серверов.

В число выпускаемых программных продуктов корпорации Microsoft входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки программного обеспечения.

Создание операционной системы MS-DOS и графического интерфейса Windows стало мощным импульсом к развитию программного обеспечения. Считается, что создание технологии Microsoft.Net и одноименной платформы будет еще одним поворотным моментом в развитии программных продуктов и IT-сферы в целом. Microsoft также осуществляет научно-исследовательскую деятельность и разработку новых компьютерных технологий: вносятся крупные инвестиции в исследования и разработку информационных технологий и программного обеспечения.

Программные продукты Microsoft переведены более чем на 30 языков (в том числе на русский) и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров. Microsoft является одной из крупнейших транснациональных корпораций, офисы которой расположены более чем в 60 странах мира. В компании по всему миру работает более 50 тысяч человек. Председателем правления компании является Билл Гейтс (Bill Gates), генеральным директором — Стив Балмер (Steve Ballmer). Штаб-квартира компании находится в Редмонде, США.

Vmware

Корпорация VMware (NYSE:VMW) — мировой лидер в области виртуализации и облачных инфраструктур — предлагает методы, повышающие эффективность IT-среды за счет ее упрощения, и позволяют реализовать более гибкую и адаптивную модель предоставления услуг. VMware помогает компаниям внедрить модель облака, которая решит их уникальные задачи. Продукция VMware обеспечивает защиту существующих инвестиций и повышает уровни безопасности и контроля. С компанией работает более 250 000 заказчиков и 25 000 партнеров. Решения VMware помогают организациям всех размеров сокращать расходы, увеличивать адаптивность бизнеса и обеспечивать свободу выбора.

Облачные вычисления — это модель, которая уменьшает сложность IT-инфраструктуры за счет эффективного объединения ресурсов в самоуправляемую виртуальную инфраструктуру и их предоставления по требованию в качестве услуг.

Корпорация VMware предлагает 3-уровневый стек решений для поддержки перехода к облаку:

 • Облачная инфраструктура и управление. Фундамент для вашего облака, основанный на виртуализации и объединении ресурсов частных и общедоступных облаков с единообразной системой безопасности, обеспечением соответствия нормативам, управлением и качеством обслуживания.
 • Облачная платформа для приложений. Предоставление разработчикам средств, которые помогают быстро создавать и запускать современные облачные приложения как в корпоративном ЦОД, так и за его пределами для обеспечения максимальной гибкости.
 • Среда конечного пользователя. Формирование современной модели персональных вычислений, ориентированной на пользователя и предоставляющей безопасный доступ к приложениям и данным с любого устройства в любое время и в любом месте.

Основные продукты, выпускаемые корпорацией:

 • VMware vSphere®
 • VMware vCloud®
 • VMware vShield™
 • VMware vCenter™
 • VMware vFabric™
 • VMware View™

Услуги VMware обеспечивают ускоренное внедрение виртуализации. Гарантия успешного развертывания виртуализации VMware и облачных решений в ИТ-инфраструктуре с первой попытки. Заказчики получают максимальные уровни эффективности, управляемости и гибкости для всех своих ИТ-услуг — от настольных компьютеров до ЦОД и вычислительного облака.

EMC

Корпорация EMC — признанный лидер в области создания систем хранения данных. Продукция компании на протяжении многих лет является наиболее популярной на рынке.

Компания была основана Ричардом Иганом и Роджером Марино в Ньютоне, штат Массачусетс, в 1979 году и занималась поставкой плат оперативной памяти, а в 1989 году начала работу на рынке систем хранения информации. Решения EMC могут быть интегрированы в продукты других производителей.

Корпорация EMC (NYSE: EMC) является ведущим мировым разработчиком и поставщиком технологий и решений для информационных инфраструктур.

Решения корпорации позволяют организациям любых размеров полностью изменить свои методы конкуренции и использовать информацию для получения прибыли. Компания занимается разработкой, внедрением и эксплуатацией интеллектуальных, гибких и надежных информационных инфраструктур, на универсальной основе которых организации могут внедрять стратегии управления информацией, защищать важнейшие информационные активы, использовать информацию для достижения конкурентных преимуществ, автоматизировать центры обработки данных, снижать расходы на энергию и охлаждение и многое другое.

EMC работает с организациями и предприятиями по всему миру (представительства EMC расположены более чем в 60 странах мира, включая Россию) в государственном и частном секторах, от только что созданных компаний до компаний из списка Fortune Global 500. В число клиентов ЕМС входят компании финансового сектора, производства, организации, работающие в области здравоохранения и биологических наук, поставщики услуг интернета и телекоммуникаций, авиалинии и транспортные компании, учебные заведения, министерства, ведомства и другие компании государственного сектора, а также предприятия нефтегазовой и энергетической отрасли.

Сегодня EMC — один из быстро развивающихся производителей программного обеспечения: компания предлагает программные продукты с надежной защитой для легкого управления и эффективного использования данных.

Основные продукты, выпускаемые корпорацией:

 • Линейка сетевых систем хранения данных Symmetrix (в том числе Symmetrix DMX — стандарт системы высшего качества) — интеллектуальная система хранения информации, основанная на массивах дисковых накопителей (технология RAID). Данная система способна работать со всеми распространенными компьютерными платформами и обеспечивает хранение больших объемов данных, резервное копирование, восстановление информации, высокую защиту информации. Данные могут быть зеркалированы на другие системы этой линейки для создания кризисоустойчивых решений
 • Сетевые системы хранения данных EMC Clariion: высокая функциональность, надежность, дублирование информации
 • Семейство систем хранения на основе IP-сетей EMC Celerra
 • Аппаратные решения EMC Connectrix: маршрутизаторы обеспечивающие интеграцию систем хранения в специализированные сети хранения SAN, а также контроллеры и коммутаторы

Cisco

Cisco — мировой лидер в области сетевых технологий, меняющий способы коммуникации, связи, сотрудничества. Сегодня сети стали важнейшим элементом бизнеса, образования, государственного управления и домашних коммуникаций. IP-решения Cisco — фундаментальная основа этих сетей.

Компания Cisco Systems была основана в 1984 году небольшой группой ученых-компьютерщиков из Стэнфордского университета. Штаб-квартиры Cisco расположены в городах Сан-Хосе (Калифорния), Амстердаме (Нидерланды) и Бангалоре (Индия). Российское представительство Cisco открыто в Москве в 1995 г.

Решения Cisco используются в основных отраслях российской экономики: в машиностроении, металлургической и нефтегазовой промышленности, в строительстве, недвижимости, розничной торговле, банках, инвестиционных и страховых компаниях.

Инженеры Cisco стали лидерами по разработке сетевых технологий, основанных на интернет-протоколе (IP). С момента основания Cisco на рынке продуктов для коммутации и маршрутизации был и остается лидером в таких областях, как IP-коммуникации, сетевая безопасность, беспроводные сети LAN, сети хранения (SAN), домашние сети, видеосистемы, прикладные сетевые услуги.

Cisco сохраняет лидерство в самых разных сегментах: маршрутизация, коммутация, унифицированные коммуникации, беспроводная связь и безопасность. Доля рынка, приходящаяся на маршрутизаторы Cisco, составляет 80%, а система CRS-1 занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый мощный в мире маршрутизатор. Услуги и решения Cisco используются для создания компьютерных сетей, позволяющих частным лицам, компаниям и даже целым странам повышать производительность труда, улучшать качество предоставляемых услуг, укреплять конкурентоспособность.

Ресурсы Cisco — это самый обширный в отрасли портфель аппаратных средств, используемых для строительства информационных сетей и предоставления доступа к ним, операционная система Cisco IOS (предназначена для поддержки сетевых услуг и приложений). У компании богатый опыт проектирования и развертывания сетей, а также систем технической поддержки и профессиональных услуг по обслуживанию и оптимизации сетевой работы. Уникальность Cisco в том, что она способна — самостоятельно или вместе с партнерами — предоставить все перечисленные выше ресурсы.