Спорт индустриясындағы МВА

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау кімге ұсынылады?

 • Спорт мекемелерінің басқарушылары мен иелеріне;
 • Өзінің спорт мекемесін ашуды жоспарлаған кәсіпкерлерге;
 • Спорт саласындағы басқарушылық мансабын әрі қарай дамытуды жоспарлаған, спорт мекемелерінің бөлімшелерінің басшыларына;
 • Спорт индустриясындағы басқарушылық лауазымдарға өтуді жоспарлаған кез-келген саланың қызметкерлеріне.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау неліктен ұсынылады?

Бұл бағдарламаның басым мақсаты — спорт мекемелерін басқарудың, сондай-ақ олардың қызметін жоспарлаудың және жүзеге асырудың арнаулы машықтарын оқып зерттеу болып табылады. Егер Сіз дәл спорт индустриясындағы өз бизнесіңізді және басқарушылық мансабыңызды дамытуды қаласаңыз, «Спорт индустриясындағы менеджмент» бағдарламасында оқу Сізге келесілерді ұсына отырып, өз мақсаттарыңызға қысқа жолмен қол жеткізуге көмектеседі:

 • Спорт мекемесін тиімді басқаруға арналған түбегейлі білім мен машықтар;
 • Көпжылдық сәтті басқарудағы тәжірибесі бар сарапшылар мен спорт индустриясындағы бизнесті дамыту жөніндегі жетекші кеңесшілерден жеке спорт мекемесін ашу және дамыту жөніндегі ұсыныстар;
 • Жаңа спорт мекемесін ашуға арналған немесе жұмыс істеп тұрған спорт мекемесін дамыту стратегиясын жетілдіруге арналған бизнес-жоспарды құру барысында тәжірибелі мамандардың жеке көмегі;
 • Осы салада және одан тыс салаларда келешектік іскерлік байланыстарды қалыптастыру мүмкіндігі.

Сонымен қатар, екі жылдық оқудың барысында Сіз жалпы MBA-білімін аласыз және кез-келген ұйымды басқарудың операциялық және стратегиялық деңгейлерінде тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті дженералист-басшыны даярлаудың толыққанды курсынан өтесіз. Егер Сіз спорттық-сауықтыру бизнесінің ауқымынан шығып, басқа бір іспен айналысуды қалайтын болсаңыз, игерілген білім мен машықтар кез-келген салада табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының арнаулы бөлігі нені қамтиды?

Бағдарламаның арнаулы бөлігі күндізгі семинарлар нысанында ұйымдастырылған. Үздік кеңесшілер мен кәсіби сарапшылар Сізге спорт мекемесін ашумен, операциялық қызметін жоспарлаумен және іске асырумен байланысты, сондай-ақ, оны спорттық-сауықтыру қызметтері нарығында дамытумен және нарықта жылжытумен байланысты нәрселердің барлығын тәптіштеп айтып береді.

Міндетті және факультативтік семинарлар сабақтарының тақырыптары келесілерді қамтиды:

 • Спорттық мекемені басқарудың нормативтік-құқықтық негіздері;
 • Спорт индустриясындағы басқарудың этикалық-психологиялық ерекшеліктері;
 • Спорттық іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру;
 • Спорт мекемесінің қызметін қаржылық қамтамасыз ету;
 • Демеушілермен өзара әрекеттесудің әлеуметтік, құқықтық және қаржылық аспектілері;
 • Спорттағы маркетингтің ерекшеліктері;
 • Спорт клубын басқарудың ерекшеліктері;
 • Фитнес-орталығын басқарудың ерекшеліктері.

Бағдарламаның оқу жоспарымен танысыңыз

Учебный план

Модули специализации (Менеджмент в спортивной индустрии):

 

 • Специфика менеджмента в спортивной индустрии в РФ (48 ак. часов — 1 очная сессия):
  • Менеджмент в спорте
   • Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений
   • Цели и функции спортивного менеджмента
   • Типология физкультурных и спортивных организаций
   • Государственные и негосударственные органы управления физической культурой и спортом
   • Первичные организации физкультурно-спортивной направленности
   • Правовые вопросы в обеспечении деятельности спортивно-оздоровительного учреждения
   • Менеджмент в зарубежном спорте
   • Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте
   • Этика менеджмента в физической культуре и спорте
   • Психология спорта: социальная психология, конфликтология
  • Планирование и организация спортивных мероприятий
   • Виды и цели спортивных мероприятий
   • Взаимодействие с коммерческими партнерами
   • Спонсорство
   • Сценарное планирование и протоколирование мероприятий.
   • Организация и проведение спортивных мероприятий
  • Экономика спорта
   • Экономические и правовые основы спортивной индустрии
   • Агентская деятельность
   • Коммерческие сделки и трансферы
   • Финансовое обеспечение деятельности спортивного клуба
   • Вопросы коммерческой эффективности эксплуатации спортивных комплексов
   • Спонсорство и благотворительность в спортивной индустрии

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трех спецкурсов из представленных ниже):
— Клубный менеджмент. Управление спортивным клубом. (16 ак. часов)
— Спортивный маркетинг. Особенности рекламы и PR. (16 ак часов)
— Cпонсорство в спорте (16 ак. часов)
— Управление фитнес-центром (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право
 • Микроэкономика и Макроэкономика.
 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
 • Правовые основы предпринимательской деятельности.
 • Методы защиты корпоративных интересов.
 • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера.
 • Управление временем.
 • Навыки эффективного общения.
 • Технология эффективной работы с информацией.
 • Психология деловых отношений.
 • Имидж делового человека.
 • Лидерство и харизма.
 • Управление без стресса:

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
 • Человек в организации. Функция мотивации.
 • Коммуникации в организациях.
 • Конфликты и стрессы.
 • Проектирование работы.
 • Построение организационных структур.
 • Разработка и принятие управленческих решений.

4. Организационное поведение

 • 1. Введение в организационное поведение.
 • 2. Методология анализа организационного поведения.
 • 3. Процессы восприятия и управление впечатлением.
 • 4. Личность и психологические установки.
 • 5. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
 • 6. Индивидуальное и организационное научение.
 • 7. Групповая динамика.
 • 8. Власть, влияние и лидерство в организации.

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
 • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
 • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
 • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
 • Принятие рациональных и креативных решений.
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
 • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
 • Ценообразование (Price).
 • Место распространения (Place).
 • Продвижение (Promotion).
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
 • Маркетинг услуг.

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом.
 • Подбор персонала.
 • Адаптация персонала.
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
 • Управление по компетенциям (мастер-класс).
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
 • Налоговый учет в РФ.
 • Построение системы управленческого учета.
 • Управленческий учет и принятие решений.
 • Бюджетирование и контроль затрат.

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент.
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
 • Создание и формализация стратегии.
 • Базовые типы стратегий.
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
 • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
 • Бизнес-планирование.

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг.
 • Функциональные маркетинговые стратегии.
 • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
 • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
 • Маркетинговые исследования.
 • Маркетинговый план.
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
 • Концепция международного маркетинга.
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент.
 • Проектирование товаров и услуг.
 • Управление качеством.
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
 • Складская логистика (мастер-класс).
 • Управление запасами.

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение.
 • Классификация ИС.
 • Управление информационными системами.

15. Управление проектами

 • Введение в управление проектами.
 • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
 • Функциональные области Управления проектами.
 • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
 • Введение в риск-менеджмент.
*Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:

 • Аяқталған жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 2 жылдан артық.

Дипломдар:

Салалық MBA бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін әрбір түлек екі диплом алады:

 1. Іскерлік әкімшілеу шебері — Master of Business Administration (MBA) қосымша біліктілігінің берілгендігін куәландыратын диплом.
 2. Master of Business Administration дәрежесінің берілгендігі туралы UNESCО логотипі бар диплом ағылшын тілінде, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу
2 күндізгі сессиямен Мәскеуде
Демалыс күндік топта сырттай оқу
1 күндізгі сессиямен Мәскеуде және
1 күндізгі сессиямен шетелде
1 095 000 тенге
(1 345 000 тенге)
1 345 000 тенге
1 245 000 тенге
(1 845 000 тенге)
1 845 000 тенге

Құнына толық оқу курсы (2 жыл) кіреді, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.