Мейрамхана бизнесіндегі МВА

Мейрамхана бизнесі – іскерлік ортада жалпы қабылданған пікірге сәйкес, қызмет етудің аса күрделі салаларының бірі болып табылады. Бірақ бұл ретте, бәсекелестермен толық қаныққан нарықта өз орнын жеңіп алу үшін қаншама күш-жігер мен арнайы білімнің қажет болатынын жете бағаламастан, бүкіл әлем бойынша миллиондаған адам өз кафесін немесе мейрамханасын ашуды армандайды.

Қоғамдық тамақтану қызметтерінің ресейлік нарығы соңғы онжылдықта кәсіпқойлықтың аса жоғары деңгейіне қол жеткізді, біздің мамандар өздерінің европалық әріптестерінен кем түспейді. Сондықтан да, осы саладағы сапалы білімді меңгере отырып, өз біліміңді ұдайы жетілдіре отырып және өз кәсіпорныңды ұйымдастырудың жаңа әдістерін енгізе отырып, осындай қызықты әрі аса ауыр бизнесте лайықты орынды иемденуге және сол орында орнығуға талаптануға болады.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау кімге ұсынылады?

 • Мейрамханалардың, кафелердің және барлардың басқарушылары мен иелеріне;
 • Өзінің жеке мейрамханасын/кафесін/барын ашуды жоспарлаған кәсіпкерлерге;
 • Мейрамхана бизнесіндегі мансабын әрі қарай дамытуды жоспарлаған менеджерлерге;
 • Мейрамхана бизнесіне өтуді жоспарлаған кез-келген саланың менеджеріне.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау неліктен ұсынылады?

Бұл бағдарламаның басым мақсаты — мейрамхана бизнесі саласындағы қызметті басқарудың, жоспарлаудың және жүзеге асырудың арнаулы машықтарын оқып зерттеу болып табылады. Егер Сіз өз бейімділігіңізді сезініп, дәл осы салада әрі қарай дамуды қаласаңыз, «Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент» бағдарламасында оқу Сізге келесілерді ұсына отырып, өз мақсаттарыңызға қысқа жолмен қол жеткізуге көмектеседі:

 • Мейрамхананы, барды және кафені тиімді басқаруға арналған түбегейлі білім мен машықтар;
 • Көпжылдық сәтті басқарудағы тәжірибесі бар мейрамхана иелері мен мейрамхана бизнесі саласындағы жетекші кеңесшілерден жеке мейрамхананы ашу және дамыту жөніндегі ұсыныстар;
 • Жаңа мейрамхананы, барды және кафені ашуға арналған немесе жұмыс істеп тұрған мейрамхананы, барды және кафені дамыту стратегиясын жетілдіруге арналған бизнес-жоспарды құру барысында тәжірибелі мамандардың жеке көмегі;
 • Осы салада және одан тыс салаларда келешектік іскерлік байланыстарды қалыптастыру мүмкіндігі.

Сонымен қатар, екі жылдық оқудың барысында Сіз жалпы MBA-білімін аласыз және кез-келген ұйымды басқарудың операциялық және стратегиялық деңгейлерінде тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті дженералист-басшыны даярлаудың толыққанды курсынан өтесіз. Егер Сіз мейрамхана бизнесінің ауқымынан шығып, басқа бір іспен айналысуды қалайтын болсаңыз, игерілген білім мен машықтар кез-келген салада табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының арнаулы бөлігі нені қамтиды?

Бағдарламаның арнаулы бөлігі күндізгі семинарлар мен машықтанулар нысанында ұйымдастырылған. Үздік кеңесшілер мен кәсіби сарапшылар Сізге қоғамдық тамақтану кәсіпорындарын ашумен, операциялық қызметін жоспарлаумен және іске асырумен байланысты, мейрамхана қызметтерін дамытумен және нарықта жылжытумен байланысты нәрселердің барлығын тәптіштеп айтып береді, мейрамхананы/барды/кафені ұйымдастырудың бүкіл қыр-сырын ашып береді және олардың қызметіндегі көптеген үдерістерді тиімді басқаруды үйретеді.

Сабақтың тақырыптары келесілерді қамтиды:

 • Қаржыны басқару: бухгалтерлік және басқарушылық есеп, кірісті басқарудың көрсеткіштері, мейрамханадағы салық салу, мейрамхананың шығындарына талдау жасау, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп, теңгерімдік есеп, кірістер мен шығындар туралы есеп, қаржы коэффициенттері, бюджеттеу, мейрамхананың негізгі экономикалық көрсеткіштері және т.б.
 • Сатуларды басқару және маркетингілік стратегия: мейрамхана қызметтерін сату жүйесін ұйымдастыру, сатуларды талдау, сатулардың әр-түрлі арналарымен жұмыс жасау, клиенттік базаға талдау жасау, арнайы ұсыныстар мен бағдарламаларды қалыптастыру, мейрамхананың баға саясаты, баға белгілеу әдістері, баға саясатының экономикалық тиімділігін бағалау, мәзір-инжинирингінің негізінде сұранысты басқару және т.б.
 • Материалдық-өндірістік босалқы қорларды басқару: сатып алуларды және тауар қозғалысын талдау, мейрамханадағы жымқыруларды болдырмау, тауар қозғалысын бақылау (қалдықтарды шешіп алу), қаржы қозғалысын бақылау, ұрлаушыларға арналған қақпандар және т.б.
 • Сервистік қызметтердің жұмысын ұйымдастыру: қызметкерлердің жұмысын талдау, қызмет көрсету стандарттары, лауазымдық нұсқаулықтар, қызметтер бойынша ережелер, клиентке бағдарланған сервис, меймандардың әр-түрлі санаттарымен жұмыс істеу және т.б.

Сонымен қатар Сізге әрқайсысы – мейрамхана ісін ұйымдастырудың көптеген қырларының бір бөлігін жан-жақты ашып көрсететін семинарлардың кең ауқымы ұсынылады: мүлдем жаңа мейрамхананы ашудағы алғашқы қадамдар, басқарудың қаржылық аспектілері, сервис-менеджмент және қызметкерлермен жұмыс жасау, дизайн және жоспарлау.

Бағдарламаның оқу жоспарымен танысыңыз

Учебный план программы МВА в ресторанном бизнесе

Модули специализации (Управление ресторанным бизнесом):

Совершенствование основных бизнес-процессов в медицинском бизнесе (40 ак. часов — 1 очная сессия):

 • Основные бизнес-процессы ресторана
 • Сервис-менеджмент
 • Ценообразование в ресторанной деятельности
 • Предотвращение хищений в ресторане

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):

 • Продвижение ресторанных услуг или как раскрутить ресторан (24 ак. часов)
 • Экономика ресторана (16 ак. часов)
 • Проектирование и дизайн ресторана (16 ак. часов)
 • Ресторанный сервис (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Микроэкономика и Макроэкономика
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Правовые основы предпринимательской деятельности
 • Основы безопасности бизнеса*

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера
 • Управление временем
 • Навыки эффективного общения
 • Навыки публичных выступлений
 • Психология деловых отношений
 • Имидж делового человека
 • Лидерство и харизма
 • Управление без стресса

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Человек в организации. Функция мотивации
 • Коммуникации в организациях
 • Конфликты и стрессы
 • Проектирование работы
 • Построение организационных структур
 • Разработка и принятие управленческих решений

4. Организационное поведение

 • Введение в организационное поведение. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Методология анализа организационного поведения
 • Процессы восприятия и управление впечатлением
 • Личность и психологические установки
 • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы
 • Индивидуальное и организационное научение
 • Групповая динамика
 • Власть, влияние и лидерство в организации

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
 • Финансовая отчетность предприятия
 • Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом
 • Финансовое планирование и прогнозирование*

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений
 • Принятие рациональных и креативных решений*
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс)

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель
 • Ценообразование (Price)
 • Место распространения (Place)
 • Продвижение (Promotion)
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс)
 • Маркетинг услуг

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом
 • Подбор персонала
 • Адаптация персонала
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании
 • Управление по компетенциям (мастер-класс)*
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс)
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс)
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой (мастер-класс)

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в международные стандарты финансовой отчётности (IFRS)
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете
 • Налогообложение для менеджера*
 • Построение системы управленческого учета
 • Управленческий учет и принятие решений
 • Бюджетирование и контроль затрат*

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации
 • Создание и формализация стратегии
 • Базовые типы стратегий
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности
 • От конкуренции к стратегии Голубого океана*
 • Бизнес-планирование*

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг
 • Функциональные маркетинговые стратегии
 • Многообразие подходов к сегментированию (мастер-класс)
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (мастер-класс)
 • Промышленный маркетинг (мастер-класс)
 • Маркетинговые исследования*
 • Маркетинговый план
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности
 • Концепция международного маркетинга
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс)
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент
 • Проектирование товаров и услуг
 • Управление качеством
 • Управление цепями поставок
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов*
 • Складская логистика (мастер-класс)

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну)
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс)
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс)

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение
 • Классификация ИС
 • Управление информационными системами

15. Спецкурсы

 • Управление проектами
 • Введение в риск-менеджмент
 • Электронная коммерция и интернет-маркетинг
 • Управление стоимостью бизнеса
 • Управление инновациями
 • Бережливое производство. Кайдзен-технологии.
 • Деловой английский язык
 • Технология трудоустройства

Ряд спецкурсов регулярно проводится в формате вебинаров и видеоконференций: совершенствование навыков проведения переговоров и продаж, бизнес-этикет, современные технологии управления проектами и процессами, современные тенденции управления персоналом и др.

Работа над учебными текущими проектами и выпускному проекту — 300 ак. часов

 • Представление, обсуждение и защита итоговых заданий/проектов по всем модулям
 • Участие в дискуссионных веб-семинарах и видеоконференциях в форумном пространстве СДО
 • Прохождение тестирования по 15 модулям программы (на каждом модуле за исключением 6-го и 15-го предстоит сдать 4 теста).
 • Разработка и защита дипломного проекта.

*В приложение к дипломам будут включены дисциплины с тем же названием, что и 14 базовых модулей, плюс ряд дисциплин, отмеченных «звездочками».

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:

 • Аяқталған жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 2 жылдан артық.

Дипломдар:

Салалық MBA бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін әрбір түлек екі диплом алады:

 1. Іскерлік әкімшілеу шебері — Master of Business Administration (MBA) қосымша біліктілігінің берілгендігін куәландыратын диплом.
 2. Master of Business Administration дәрежесінің берілгендігі туралы UNESCО логотипі бар диплом ағылшын тілінде, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу
2 күндізгі сессиямен Мәскеуде
Демалыс күндік топта сырттай оқу
1 күндізгі сессиямен Мәскеуде және
1 күндізгі сессиямен шетелде
1 095 000 тенге
(1 345 000 тенге)
1 345 000 тенге
1 245 000 тенге
(1 845 000 тенге)
1 845 000 тенге

Құнына толық оқу курсы (2 жыл) кіреді, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.