Құрылыстағы МВА

Жуырда ғана Ресейдегі аса өркендеп жатқан бизнес салаларының бірі болған құрылыс саласы бүгінгі таңда – саланың ішкі мәселелерімен және жылжымайтын мүлік нарығы мен банк секторындағы тұрақсыздықпен байланысты қиын кезеңді бастан өткеруде. Күрделі болса да үйреншікті болып қалған, құрылыс қызметін мемлекеттік лицензиялау институтынан бас тарту және және өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы заңның енгізілуі – қызметтің осы саласында ерекше көп кездесетін қағаз бастылықты сәл ғана оңайлатты, бірақ құрылыстың өзіндік құнының және жасалатын жұмыстардың сапасына қойылатын талаптардың арта түсуіне апарып соқтырды.

Таяу болашақта құрылыс қызметтері нарығында – капиталдандыру көлемдерімен және құрылыстың сапасымен сипатталатын елеулі өзгерістер болады деп күтілуде, бірақ келешектегі игіліктерді пайдалану үшін, нарықтың өзекті жағдайында орныға отырып ілгері жылжуға мүмкіндік беретін едәуір білім мен ептілік қажет.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау кімге ұсынылады?

 • Құрылыс компанияларының басқарушылары мен иелеріне;
 • Құрылыс бизнесімен айналысуды жоспарлаған кәсіпкерлерге;
 • Құрылыс жобаларының жетекшілері мен телім бастықтарына;
 • Құрылыс бизнесіне өтуді жоспарлаған кез-келген саланың менеджерлеріне.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау неліктен ұсынылады?

Бұл бағдарламаның басым мақсаты — құрылыс бизнесіндегі қызметті басқарудың, жоспарлаудың және жүзеге асырудың арнаулы машықтарын оқып зерттеу болып табылады. Егер Сіз дәл осы салада әрі қарай дамуды қаласаңыз, «Құрылыстағы менеджмент» бағдарламасында оқу Сізге келесілерді ұсына отырып, өз мақсаттарыңызға қысқа жолмен қол жеткізуге көмектеседі:

 • Құрылысты тиімді басқаруға арналған түбегейлі білім мен машықтар;
 • Көпжылдық сәтті басқарудағы тәжірибесі бар девелоперлер мен осы саладағы жетекші кеңесшілерден жеке құрылыс компаниясын ашу және дамыту жөніндегі ұсыныстар;
 • Жаңа құрылыс компаниясын ашуға арналған немесе жұмыс істеп тұрған құрылыс компаниясын дамыту стратегиясын жетілдіруге арналған бизнес-жоспарды құру барысында тәжірибелі мамандардың жеке көмегі;
 • Осы салада және одан тыс салаларда келешектік іскерлік байланыстарды қалыптастыру мүмкіндігі.

Сонымен қатар, екі жылдық оқудың барысында Сіз жалпы MBA-білімін аласыз және кез-келген ұйымды басқарудың операциялық және стратегиялық деңгейлерінде тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті дженералист-басшыны даярлаудың толыққанды курсынан өтесіз. Егер Сіз құрылыс бизнесінің ауқымынан шығып, басқа бір іспен айналысуды қалайтын болсаңыз, игерілген білім мен машықтар кез-келген салада табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының арнаулы бөлігі нені қамтиды?

Бағдарламаның арнаулы бөлігі күндізгі семинарлар нысанында ұйымдастырылған. Үздік кеңесшілер мен кәсіби сарапшылар Сізге құрылыс компаниясын ашумен, операциялық қызметін жоспарлаумен және іске асырумен байланысты нәрселердің барлығын тәптіштеп айтып береді, осындай компанияны тиімді басқаруды үйретеді, жер-мүліктік қарым-қатынастар мен инвестициялық-құрылыс үдерісі саласындағы заңнамалық және нормативтік базаның бүкіл қыр-сырын тәптіштеп талдап береді, девелопмент нарығында дамыту және жылжыту әдістерін ұсынады.

Сабақтардың тақырыптары келесілерді қамтиды:

 • Жер-мүліктік қарым-қатынастардың қаржылық және құқықтық негіздері;
 • Құрылыстағы жұмыстарды ұйымдастыру және сапасын бағалау;
 • Құрылыс жобаларын қаржыландыру механизмдері;
 • Инвестициялық-құрылыс жобаларын іске асырудың ерекшеліктері;
 • Аз қабатты құрылыстың және коттедж құрылысының ерекшеліктері;
 • Құрылыстағы баға белгілеу және сметалық нормалау;
 • Құрылыс пен девелопменттегі бақылау механизмдері мен әдістері;
 • Құрылыстағы келісім-шарттық қарым-қатынастардың негіздері.

Бағдарламаның оқу жоспарымен танысыңыз

Учебный план

Модули специализации (Менеджмент в строительстве):

 • Специфика строительного бизнеса в РФ (56 ак. часов — 1 очная сессия):
  • Управление земельно-имущественными отношениями в РФ
   • Финансово-экономические аспекты землепользования.
   • Приватизация недвижимости.
   • Формирование, кадастровый учёт и регистрация недвижимости
   • Целевое назначение земель и права на них
   • Порядок предоставления земельных участков для строительства из государственной или муниципальной собственности
   • Арбитражная практика применения законодательства о недвижимости.
   • Неурегулированные земельно-имущественные отношения.
  • Базовые бизнес-процессы в строительной отрасли
   • Ключевые и наиболее проблемные бизнес-процессы в строительстве.
   • Выдача разрешений на строительство: основания, порядок и практика.
   • Нормативная база строительства.
   • Организационно-технологическая подготовка строительства
   • Подготовительный период строительства.
   • Обустройство и содержание строительных площадок.
   • Менеджмент качества в строительстве.
  • Финансирование строительных проектов
   • Параметры инвестиционной и финансовой оценки проекта
   • Виды и условия финансирования проектов строительства
   • Кредитные механизмы финансирования (заем, кредит, факторинговая модель)
   • Неденежные расчеты с подрядными организациями (векселя, зачеты, уступка прав)
   • Показатели финансовой устойчивости застройщиков. Расчет, отчетность, ответственность.

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):
— Деятельность службы заказчика при реализации инвестиционно-строительных проектов (16 ак. часов)
— Малоэтажное и коттеджное строительство. (16 ак часов)
— Ценообразование и сметное нормирование в строительстве (16 ак. часов)
— Контроллинг в строительстве и девелопменте (16 ак. часов)
— Договорные отношения в строительстве (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право
 • Микроэкономика и Макроэкономика.
 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
 • Правовые основы предпринимательской деятельности.
 • Методы защиты корпоративных интересов.
 • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера.
 • Управление временем.
 • Навыки эффективного общения.
 • Технология эффективной работы с информацией.
 • Психология деловых отношений.
 • Имидж делового человека.
 • Лидерство и харизма.
 • Управление без стресса:

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
 • Человек в организации. Функция мотивации.
 • Коммуникации в организациях.
 • Конфликты и стрессы.
 • Проектирование работы.
 • Построение организационных структур.
 • Разработка и принятие управленческих решений.

4. Организационное поведение

 • 1. Введение в организационное поведение.
 • 2. Методология анализа организационного поведения.
 • 3. Процессы восприятия и управление впечатлением.
 • 4. Личность и психологические установки.
 • 5. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
 • 6. Индивидуальное и организационное научение.
 • 7. Групповая динамика.
 • 8. Власть, влияние и лидерство в организации.

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
 • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
 • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
 • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
 • Принятие рациональных и креативных решений.
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
 • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
 • Ценообразование (Price).
 • Место распространения (Place).
 • Продвижение (Promotion).
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
 • Маркетинг услуг.

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом.
 • Подбор персонала.
 • Адаптация персонала.
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
 • Управление по компетенциям (мастер-класс).
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
 • Налоговый учет в РФ.
 • Построение системы управленческого учета.
 • Управленческий учет и принятие решений.
 • Бюджетирование и контроль затрат.

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент.
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
 • Создание и формализация стратегии.
 • Базовые типы стратегий.
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
 • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
 • Бизнес-планирование.

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг.
 • Функциональные маркетинговые стратегии.
 • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
 • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
 • Маркетинговые исследования.
 • Маркетинговый план.
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
 • Концепция международного маркетинга.
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент.
 • Проектирование товаров и услуг.
 • Управление качеством.
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
 • Складская логистика (мастер-класс).
 • Управление запасами.

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение.
 • Классификация ИС.
 • Управление информационными системами.

15. Управление проектами

 • Введение в управление проектами.
 • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
 • Функциональные области Управления проектами.
 • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
 • Введение в риск-менеджмент.
*Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:

 • Аяқталған жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 2 жылдан артық.

Дипломдар:

Салалық MBA бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін әрбір түлек екі диплом алады:

 1. Іскерлік әкімшілеу шебері — Master of Business Administration (MBA) қосымша біліктілігінің берілгендігін куәландыратын диплом.
 2. Master of Business Administration дәрежесінің берілгендігі туралы UNESCО логотипі бар диплом ағылшын тілінде, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу
2 күндізгі сессиямен Мәскеуде
Демалыс күндік топта сырттай оқу
1 күндізгі сессиямен Мәскеуде және
1 күндізгі сессиямен шетелде
1 095 000 тенге
(1 345 000 тенге)
1 345 000 тенге
1 245 000 тенге
(1 845 000 тенге)
1 845 000 тенге

Құнына толық оқу курсы (2 жыл) кіреді, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.