Сұлулық индустриясындағы МВА

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау кімге ұсынылады?

 • Сұлулық салондарының, SPA немесе фитнес-орталықтарының басқарушылары мен иелеріне;
 • Сұлулық индустриясындағы жеке мекемесін ашуды жоспарлаған кәсіпкерлерге;
 • Осы саладағы басқарушылық мансабын әрі қарай дамытуды жоспарлаған сұлулық индустриясының қызметкерлеріне;
 • Сұлулық индустриясындағы басқарушылық лауазымдарға өтуді жоспарлаған кез-келген саланың қызметкерлеріне.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау неліктен ұсынылады?

Бұл бағдарламаның басым мақсаты — сұлулық салоны, SPA немесе фитнес-орталығы секілді мекемелерді басқарудың, сондай-ақ олардың қызметін жоспарлаудың және жүзеге асырудың арнаулы машықтарын оқып зерттеу болып табылады. Егер Сіз сұлулық индустриясы саласында өз бизнесіңізді және басқарушылық мансабыңызды дамытуды қаласаңыз, «Сұлулық индустриясындағы менеджмент» бағдарламасында оқу Сізге келесілерді ұсына отырып, өз мақсаттарыңызға қысқа жолмен қол жеткізуге көмектеседі:

 • Сұлулық салонын, SPA немесе фитнес-орталығын тиімді басқаруға арналған түбегейлі білім мен машықтар;
 • Көпжылдық сәтті басқарудағы тәжірибесі бар сарапшылар мен осы саладағы бизнесті дамыту бойынша жетекші кеңесшілерден сұлулық индустриясындағы жеке мекемені ашу және дамыту жөніндегі ұсыныстар;
 • Жаңа салонды/SPA/фитнес-орталығын ашуға арналған немесе жұмыс істеп тұрған салонды/SPA/фитнес-орталығын дамыту стратегиясын жетілдіруге арналған бизнес-жоспарды құру барысында тәжірибелі мамандардың жеке көмегі;
 • Осы салада және одан тыс салаларда келешектік іскерлік байланыстарды қалыптастыру мүмкіндігі.

Сонымен қатар, екі жылдық оқудың барысында Сіз жалпы MBA-білімін аласыз және кез-келген ұйымды басқарудың операциялық және стратегиялық деңгейлерінде тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті дженералист-басшыны даярлаудың толыққанды курсынан өтесіз. Егер Сіз сұлулық индустриясындағы бизнестің ауқымынан шығып, басқа бір іспен айналысуды қалайтын болсаңыз, игерілген білім мен машықтар кез-келген салада табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының арнаулы бөлігі нені қамтиды?

Бағдарламаның арнаулы бөлігі күндізгі семинарлар нысанында ұйымдастырылған. Үздік кеңесшілер мен кәсіби сарапшылар Сізге индустрия саласында жұмыс жасайтын мекемені ашумен, операциялық қызметін жоспарлаумен және іске асырумен, сондай-ақ, оны дамытумен және нарықта жылжытумен байланысты нәрселердің барлығын тәптіштеп айтып береді.

Бағдарламаның оқу жоспарымен танысыңыз

Учебный план

Модули специализации (Управление предприятием индустрии красоты):

 • Совершенствование операционных стратегий предприятия индустрии красоты (40 ак. часов — 1 очная сессия)
 • Тенденции развития отрасли: юридические, организационные, маркетинговые аспекты
 • Организация работы предприятия индустрии красоты: специфика управления персоналом, стандарты сервиса, система продаж и рекламная политика
 • Экономика предприятия индустрии красоты: расчет ТЭО, ценообразование, бюджетирование, выход на самоокупаемость новых проектов

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до двух спецкурсов из представленных ниже):

 
 •  Управление СПА-салоном (24 ак. часа)
 • Управление фитнес-центром (24 ак часа)
 • Экономическая модель успешного предприятия индустрии красоты (16 ак. часов)
 • Нормативно-правовые основы управления учреждением в индустрии красоты;
 • Открытие собственного учреждения — проектирование, дизайн, маркетинг;
 • Управление персоналом в учреждениях индустрии красоты;
 • Маркетинговая политика и управление продажами в индустрии красоты;
 • Управление финансами, бюджет и ценообразование;
 • Особенности управления SPA-центром;
 • Особенности управления фитнес-центром.;
 • Экономическая модель салона красоты. 
 

Модули общего профиля:

 • Экономика и право
  • Микроэкономика и Макроэкономика.
  • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
  • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
  • Правовые основы предпринимательской деятельности.
  • Методы защиты корпоративных интересов.
  • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.
 • Навыки личной эффективности менеджера
  • Понимание деятельности менеджера.
  • Управление временем.
  • Навыки эффективного общения.
  • Технология эффективной работы с информацией.
  • Психология деловых отношений.
  • Имидж делового человека.
  • Лидерство и харизма.
  • Управление без стресса.
 • Общий менеджмент
  • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
  • Человек в организации. Функция мотивации.
  • Коммуникации в организациях.
  • Конфликты и стрессы.
  • Проектирование работы.
  • Построение организационных структур.
  • Разработка и принятие управленческих решений.
 • Организационное поведение
  • Введение в организационное поведение.
  • Методология анализа организационного поведения.
  • Процессы восприятия и управление впечатлением.
  • Личность и психологические установки.
  • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
  • Индивидуальное и организационное научение.
  • Групповая динамика.
  • Власть, влияние и лидерство в организации.
 • Финансы в организации
  • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
  • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
  • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
  • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
  • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
  • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
  • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.
 • Методы исследований в бизнесе
  • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
  • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
  • Принятие рациональных и креативных решений.
  • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
  • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.
 • Общий маркетинг
  • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
  • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
  • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
  • Ценообразование (Price).
  • Место распространения (Place).
  • Продвижение (Promotion).
  • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
  • Маркетинг услуг.
 • Управление человеческими ресурсами
  • Введение в управление персоналом.
  • Подбор персонала.
  • Адаптация персонала.
  • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
  • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
  • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
  • Управление по компетенциям (мастер-класс).
  • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
  • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
  • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).
 • Учет и отчетность
  • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
  • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
  • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
  • Налоговый учет в РФ.
  • Построение системы управленческого учета.
  • Управленческий учет и принятие решений.
  • Бюджетирование и контроль затрат.
 • Стратегический менеджмент
  • Введение в стратегический менеджмент.
  • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
  • Создание и формализация стратегии.
  • Базовые типы стратегий.
  • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
  • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
  • Бизнес-планирование.
 • Стратегический маркетинг
  • Введение в стратегический маркетинг.
  • Функциональные маркетинговые стратегии.
  • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
  • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
  • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
  • Маркетинговые исследования.
  • Маркетинговый план.
  • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
  • Концепция международного маркетинга.
  • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
  • Event-маркетинг (мастер-класс).
 • Операционный менеджмент
  • Введение в операционный менеджмент.
  • Проектирование товаров и услуг.
  • Управление качеством.
  • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
  • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
  • Складская логистика (мастер-класс).
  • Управление запасами.
 • Управление изменениями
  • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
  • Анализ готовности организации к проведению изменения
  • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
  • Управление сопротивлением изменениям.
  • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
  • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
  • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).
 • Информационные технологии для менеджера
  • Информационые технологии в управлении: введение.
  • Классификация ИС.
  • Управление информационными системами.
 • Управление проектами
  • Введение в управление проектами.
  • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
  • Функциональные области Управления проектами.
  • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
  • Введение в риск-менеджмент.
* Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:

 • Аяқталған жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 2 жылдан артық.

Дипломдар:

Салалық MBA бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін әрбір түлек екі диплом алады:

 1. Іскерлік әкімшілеу шебері — Master of Business Administration (MBA) қосымша біліктілігінің берілгендігін куәландыратын диплом.
 2. Master of Business Administration дәрежесінің берілгендігі туралы UNESCО логотипі бар диплом ағылшын тілінде, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу
2 күндізгі сессиямен Мәскеуде
Демалыс күндік топта сырттай оқу
1 күндізгі сессиямен Мәскеуде және
1 күндізгі сессиямен шетелде
1 095 000 тенге
(1 345 000 тенге)
1 345 000 тенге
1 245 000 тенге
(1 845 000 тенге)
1 845 000 тенге

Құнына толық оқу курсы (2 жыл) кіреді, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.